Tích hợp nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blog

Các công cụ tích hợp chatlive và nút gọi điện được chia sẻ rất nhiều. Tuy nhiên việc tách chúng ra  nhiều như vậy mỗi đoạn code sẽ có nhiều cách hiển thị khác nhau không đồng nhất gây mất thẩm mỹ cũng như khó quản lí các đoạn code Thay vì phải tạo từng nút Facebook messenger, Zalo chat, Skype chat, Gửi email thì tại sao bạn không gộp chúng thành một menu và sử dụng nút hiển thị menu đó khi click hay hover vào nút, rất tiện lợi phải không 

Tích hợp nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blog

Ngoài ra nút Liên hệ này còn có thêm một tính năng nữa cũng rất hay đó là sử dụng cookies hiển thị dòng text “Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn!” khi load trình duyệt, và dòng text sẽ không hiển thị trở lại khi một người click vào nút đóng hay mở menu.

Các bạn truy cập vào trang này: https://plugins.areama.net/ar-contactus-js/docs/#how-it-works có hướng dẫn chi tiết các cách thêm nhiều đối tượng vào tuy nhiên chúng ta không sử dụng hết toàn bộ các loại nút chọn của nó bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn thêm một số nút cơ bản

Cách thực hiện rất đơn giản các bạn chỉ cần chèn đoạn code dưới đây vào file footer.php hoặc tạo một widget HTML và chèn đoạn code sau:

*** Chú ý phần tô đỏ bạn sửa lại theo ý bạn nhé

<!-- arcontactus widget -->
<link href='https://raw.githubusercontent.com/dezai21891/contactus/master/contactus.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://raw.githubusercontent.com/dezai21891/contactus/master/contactus.js' type='text/javascript'/>
<div id='arcontactus'></div>
<script>//<![CDATA[
var arCuMessages = ["Xin ch\u00e0o!", "T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap g\u00ec cho b\u1ea1n?"];
var arCuLoop = false;
var arCuCloseLastMessage = false;
var arCuPromptClosed = false;
var _arCuTimeOut = null;
var arCuDelayFirst = 2000;
var arCuTypingTime = 2000;
var arCuMessageTime = 4000;
var arCuClosedCookie = 0;
var arcItems = [];
window.addEventListener('load', function() {
  arCuClosedCookie = arCuGetCookie('arcu-closed');
  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init', function() {
    if (arCuClosedCookie) {
      return false;
    }
    arCuShowMessages();
  });
  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu', function() {
    clearTimeout(_arCuTimeOut);
    arCuPromptClosed = true;
    jQuery('#contact').contactUs('hidePrompt');
    arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);
  });
  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt', function() {
    clearTimeout(_arCuTimeOut);
    arCuPromptClosed = true;
    arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);
  });
  var arcItem = {};
  arcItem.id = 'msg-item-1';
  arcItem.class = 'msg-item-facebook-messenger';
  arcItem.title = 'Messenger';
  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></path></svg>';
  arcItem.href = 'https://m.me/kinhbacweb';
  arcItem.color = '#567AFF';
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = 'msg-item-9';
  arcItem.class = 'msg-item-telegram-plane';
  arcItem.title = 'Zalo Chat';
  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"></path></svg>';
  arcItem.href = 'https://zalo.me/01662105218';
  arcItem.color = '#1EBEA5';
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = 'msg-item-6';
  arcItem.class = 'msg-item-skype';
  arcItem.title = 'Skype Chat';
  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M424.7 299.8c2.9-14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14-4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4-117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z"></path></svg>';
  arcItem.href = 'skype://lethuc21891?chat';
  arcItem.color = '#1C9CC5';
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = 'msg-item-7';
  arcItem.class = 'msg-item-envelope';
  arcItem.title = 'Gửi Email';
  arcItem.icon = '<svg  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>';
  arcItem.href = 'mailto:admin@kinhbacweb.com';
  arcItem.color = '#FF643A';
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = 'msg-item-8';
  arcItem.class = 'msg-item-phone';
  arcItem.title = 'Call 0972 408 680';
  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>';
  arcItem.href = 'tel:0972 408 680';
  arcItem.color = '#4EB625';
  arcItems.push(arcItem);
  jQuery('#arcontactus').contactUs({
    items: arcItems
  });
});
//]]></script>
<!-- end arcontactus widget -->

Hy vọng với đoạn code ngắn này sẽ giúp ích cho website của bạn.

 

 

3 thoughts on “Tích hợp nút Liên hệ với nhiều tùy chọn cho Blog

  1. Hoa Sen Vàng says:

    Cám ơn bác Kinh bắc nhé, tìm mãi cũng ra cái tính năng ưu việt này, copy vào web HTML có được không bạn. mà trong cái code này muốn tích hợp thêm URL để mở thêm tab mới kiểu popup, thì có được không? Thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *