Liệt Kê Danh Sách User và phân quền lại mặc định cho server vps Apache

Phân Loại User Trên Hệ Thống Đối với Ubuntu, mỗi người dùng (user) được tạo ra trên hệ thống được chia thành hai loại: Người dùng đăng nhập (hay login user): Là người dùng được tạo ra để các quản trị viên sử dùng để đăng nhập và quản lý hệ thống. Người dùng không…

Khắc phục lỗi phân quyền cho tập tin và thư mục trong WordPress

Bạn đang gặp vấn đề về upload tập tin trong WordPress? Bạn đang cố gắng để khắc phục lỗi phân quyền cho tập tin và thư mục trong WordPress? Phân quyền cho tập tin và thư mục không đúng là nguyên nhân gây ra lỗi trong quá trình upload tập tin trên WordPress site. Trong…

Các lệnh thường sử dụng để xem thông tin phần cứng trong Linux

Kết nối với VPS sử dụng Linux bằng SSH client Yêu cầu đầu tiên khi nhận được thông tin bàn giao VPS từ nhà cung cấp là bạn bắt buộc phải kết nối được với VPS bằng SSH thông qua SSH client như: PuTTY (http://www.putty.org/) KiTTY (http://www.9bis.net/kitty/?page=Welcome&zone=en) SSH Communications Security Các lệnh thường dùng để…