Các bạn có thể chèn vào một widget html hoặc chèn vào mẫu tem khi chỉnh sửa nhớ chèn trước thẻ </body> nhé:

Bước1: chèn mã html cho nút Call Me Now

<div class=”quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show” id=”quick-alo-phoneIcon” style=”right: 10px; top: 20%;”>
<a href=”http://www.facebook.com/Offcial.Rose.T” title=”Liên hệ nhanh”>
<div class=”quick-alo-ph-circle”></div>
<div class=”quick-alo-ph-circle-fill”></div>
<div class=”quick-alo-ph-img-circle”></div>
</a>
</div>

Bước1: Thêm Mã CSS cho nút Call Me Now

<style>
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
width:160px;
height:160px;
top:20px;
left:20px;
position:absolute;
background-color:transparent;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
border:2px solid #bfebfc 9;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
border-color:#baf5a7 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
border-color:#bfebfc 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#ccc;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
width:100px;
height:100px;
top:50px;
left:50px;
position:absolute;
background-color:#000;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#00aff2 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
background-color:#baf5a7 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#a6e3fa 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(204,204,204,0.5);
background-color:#ccc 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
width:60px;
height:60px;
top:70px;
left:70px;
position:absolute;
background:rgba(30,30,30,0.1) url(“http://i.imgur.com/YWJeVO2.png”) no-repeat center center;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.7;
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
background-color:#75eb50 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
background-color:#00aff2 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
opacity:.1;
-moz-opacity:.1;
-webkit-opacity:.1;
-o-opacity:.1;
}
30% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.5;
-moz-opacity:.5;
-webkit-opacity:.5;
-o-opacity:.5;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.6;
-moz-opacity:.6;
-webkit-opacity:.6;
-o-opacity:.1;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
30% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-webkit-opacity:.5;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
30% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-o-opacity:.5;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
.quick-alo-phone {
position: fixed;
background-color: transparent;
width: 200px;
height: 200px;
cursor: pointer;
z-index: 200000 !important;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-webkit-transform: translateZ(0);
-webkit-transition: visibility .5s;
-moz-transition: visibility .5s;
-o-transition: visibility .5s;
transition: visibility .5s;
right: 150px;
top: 30px;
}
</style>

Chúc các bạn thành công!!!

Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?

Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau.

Bài viết liên quan

Năm 2024 chưa qua nhưng những thông kê đến nửa đầu năm, có thể thấy...

Chuyển nhượng tên miền các thông tin chi tiết

Chuyển nhượng tên miền các thông tin chi tiết dành cho khách hàng và các...

Thiết kế in ấn và triển khai giải pháp marketing với Wobbler để bàn đế nhựa

Wobbler để bàn đế nhựa quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến...

Vingroup và Mitsubishi Corporation ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Mitsubishi Corporation ký kết biên bản ghi nhớ (MoU)...

Thiết kế nội thất văn phòng trung tâm giáo dục

Trong phạm vi bài viết không đề cập tới thiết kế nội thất trường học mà...

10 sự kiện tái nhận diện thương hiệu được quan tâm tại Việt Nam năm 2022: BIDV, Highlands, VPBank, Ahamove,…

Nội dung bài viếtBước1: chèn mã html cho nút Call Me NowBước1: Thêm Mã CSS...