Liệt Kê Danh Sách User và phân quền lại mặc định cho server vps Apache

Liệt Kê Danh Sách User và phân quền lại mặc định cho server vps Apache

Phân Loại User Trên Hệ Thống

Đối với Ubuntu, mỗi người dùng (user) được tạo ra trên hệ thống được chia thành hai loại:

  • Người dùng đăng nhập (hay login user): Là người dùng được tạo ra để các quản trị viên sử dùng để đăng nhập và quản lý hệ thống.
  • Người dùng không đăng nhập (hay non-login user): Là người dùng được tạo ra để chạy các service của hệ thống. Ví dụ như người dùng www-data được tạo ra để chạy Apache Server hay người dùng mysql dùng để chạy MySQL Server.

Liệt Kê Danh Sách User Trên Hệ Thống

Trên Linux nói chung, thông tin của mỗi người dùng được tạo ra trên hệ thống, cho dù là user dùng để đăng nhập hoặc user dùng chạy service (hay non-loggin user), đều được lưu vào trong tập tin /etc/passwd. Do đó để liệt kê danh sách các user chúng ta có thể dùng câu lệnh sau:

$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
...

Mỗi dòng trên lưu thông tin của một người dùng trên hệ thống và sử dụng dấu : để ngăn cách giữa các trường thông tin. Trường đầu tiên như bạn thấy chứa tên người dùng.

Để chỉ hiển thị tên của người dùng chúng ta có thể dùng câu lệnh sau:

$ cut -d : -f 1 /etc/passwd
root
daemon
bin

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng chương trình awk thay vì cut để lấy ra danh sách người dùng trên hệ thống như sau:

$ awk -F':' '{ print $1}' /etc/passwd
chown -R apache:apache /var/www/html/kinhbacweb.com        //phân quyền thu mực mặc định tk apache cho toàn bộ file thư mục bên trong
apache:apache   //cặp tài khoản và group user mặc định của apache và gói httpd
cat /etc/passwd  ///show thông tin các user trên hệ thống
 egrep “^User|^Group|^SuexecUserGroup” /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf.d/*.conf  ///kiểm tra tk apache mặc định


	
	

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.